KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

Prof. Dr. Seldağ GÜNEŞ PESCHKE/ Dr. Yasin AYDOĞDU/ Dr. Lutz PESCHKE/ Ar. Gör. Aybeniz AKLAN - Hayat Eve Sığar Uygulaması Üzerinden Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlerin Kişisel Verileri Koruma Mevzuatına Uyumluluğu

Doç. Dr. Demet ÇELİK ULUSOY - Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün (GDPR) Uygulanabilirliği Bağlamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kişisel Verilerin Korunması Hakkı

Doç. Dr. Demet ÇELİK ULUSOY / Dr. Fatma ESENYEL HANAZ - Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuka Uygunluk Şartlarına Üçlü Bakış: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve AB İncelemesi

Doç. Dr. Emel BADUR - Zinaya Dayalı Boşanma Davalarında Kişisel Verilerin Korunması

Doç. Dr. Gamze TURAN BAŞARA - Kişisel Verilerin İşlenmesinde Çocuğun Rızasının Geçerliliği

Doç. Dr. Hüseyin Can AKSOY - Veri Taşınabilirliği Hakkı: Amaçlar, İşlevler ve Sınırlar

Doç. Dr. Mehmet AKÇAAL - Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İhlalinden Doğan Manevi Zararın Tazmini

Doç. Dr. Perihan Elif EKMEKÇİ / Latife Büşra ÇOKASLAN - Yapay Zekanın Tıp Alanında Kullanımı ve Kişisel Verilerin İşlenmesi: Etik Bir Bakış

Dr. Alper IŞIK - İnsan Hakları Açısından GVKT VE 6698 sayılı KVKK’DA Yalnızca Otomatik İşlemeye Dayalı Bir Karara Tabi Olmama Hakkı

Dr. Aybike TUNÇ - Kişisel Veri ve Veri Ticareti

Dr. Ayşe Yasemin AYDOĞMUŞ - Yabancılık Unsuru Taşıyan Kişisel Veriler İle İlgili Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukukun Tespiti

Dr. Belkıs VURAL ÇELENK - Avrupa Birliği, İsviçre ve Türk Hukukunda Yurt Dışına Kişisel Verilerin Aktarımında “Yeterli Korumanın Bulunduğu Ülke” Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Dr. Can AZER / Dr. Mazlum DOĞAN - KKTC’de Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Edinme Hakkı Çatışması (KKTC Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Kararları Işığında)

Dr. Canan ERDOĞAN / Merve Nur GÖKTAŞ - Bilişim Çağında Temel Bir Hak: Unutulma Hakkı ve Hakkın Türk Hukukunda Görünümü

Dr. Cannur ERCAN - "Dijital İçerik ve Dijital Hizmet Sözleşmelerinde Karşı Edim Olarak Kişisel Verilerin Paylaşılması"

Dr. Cemal BAŞAR - Akıllı Yollar ve Kişisel Verilerin Korunması

Dr. Didem ÖZGÜR - The Conflicting Objectives of the European Union Whistleblower Protection Directive and the European Union General Data Protection Regulation

Hâkim Dr. Fatih ÖZKUL - Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında 1982 Anayasası'nda Kişisel Verilerin Korunması

Dr. Fatma ESENYEL HANAZ - Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması

Dr. Gizem GÜLTEKİN VARKONYİ - Evaluation of the Proposed AI Act from the Aspect of Data Processing for Law Enforcement Purposes: Cases of Predictive Policing and Biometric Data Processing

Dr. İlyas ARSLAN - Kişisel Verilerin Yabancı Unsurlu Sözleşmelere Aykırı Olarak İşlenmesinden veya Korunmamasından Kaynaklanan Davalarda Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi

Dr. Korhan YEĞRİM - Vergi Mahremiyeti Suçu ile Kişisel Verilere Karşı İşlenen Suçların Karşılaştırılması

Dr. Merve TUNÇBİLEK - Kritik Altyapılarda Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik İnceleme: Havacılık Sektöründe Bir Çalışma

Dr. Mürvet Ece BÜYÜKÇALIK - Kişisel Verilerin İşlenmesi Bakımından Ayrımcılığa Karşı Korunma Hakkı

Dr. Nafiye YÜCEDAĞ - Aydınlatma Metinlerinde Yanlış Hukuki Sebebin Gösterilmesinin Hukuki Sonuçları

Dr. Rahime ERBAŞ - Cumhuriyet Savcısı Büşra Hazel ATEŞ SARIDAĞ - Ar. Gör. Ahsen AKDEMİR - Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda DNA Verilerinin Mükerrer Kullanımı

Dr. Serdar HIZIR - Alman Sigorta Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair 29/06/2018 Tarihli Davranış Kurallarının Türk Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi

Dr. Sertaç IŞIKA - Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu

Dr. T. Polat İŞOĞLU - Unutulma Hakkı ve Suç Kapsamında Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi

Dr. Yavuz CANBAY - Kişisel Verilerin Korunmasında Trend Teknolojiler

Ar. Gör. Bilal TOPRAK - Blokzincir, Veri Koruma ve Genel Veri Koruma Tüzüğü

Ar. Gör. Ecem KİRKİT - Prof. Dr. Hayrunnisa Özdemir - Çocuğun Kişisel Verilerinin Korunmasında Velayet Hakkının Rolü

Ar. Gör. Elif Beyza AKKANAT - 2019/770 Sayılı Dijital İçerik ve Dijital Hizmetlerin Sağlamasına Yönelik Direktif (DCD) Uyarınca “Karşı Edim” Olarak Kişisel Veriler

Ar. Gör. Şehriban İpek AŞIKOĞLU - Bilgi Çağında İlgili Kişinin Bilgi Alma Hakkı ve Ticari Sır Çatışması

Ar. Gör. Uğur AŞKIN - "Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarının Yerine Getirilmemesi Kabahati (KVKK M. 18/1)"

Hacer Ülkü DOĞAN KAYA - Bankalarca Sunulan Para Transfer Hizmetlerinde Yurt Dışına Veri Aktarımı

Ömer Faruk BAYSAL - Bankacılık Sektöründeki Veri İhlal Bildirimlerinin Mukayeseli Analizi